Invloeden van milieu en klimaat

De bossen in het mergelland hebben te lijden door verzuring van de bodem. De veroorzakers hiervan zijn landbouw, industrie en verkeer. Schadelijk is vooral de ammoniakuitstoot door drijfmest.
Hierdoor worden de bossen steeds gevoeliger voor droogte, schimmels en insecten. Bijkomende factoren zijn de verlaging van de grondwaterstand, vrijkomend aluminium in de grond en een overmaat aan stikstof, waardoor aanwezige voedingsstoffen als kalium en magnesium in het gedrang komen.

Door verslechtering van het leefmilieu verandert en verarmt het bestand aan vlindersoorten. Veel ‘oude bekenden’ verdwijnen. Ook andere vroeger algemene diersoorten, zoals meikevers, zijn vrijwel verdwenen door de toepassing van moderne landbouwmethoden. Zelfs regenwormen gaan achteruit. Het afsterven van het bodemleven zorgt voor een verslechtering van de grondstructuur, waardoor de vruchtbaarheid afneemt met alle gevolgen van dien