Zuid-Limburg, oud cultuurland: de tuunhaag

Ruim vijfduizend jaar voor onze jaartelling vestigden zich de eerste landbouwers op de vruchtbare Zuid-Limburgse bodem. Zij rooiden de bossen, bewerkten de grond, zaaiden en oogstten. Zij weidden hun vee, bedreven jacht en visvangst en verwerkten de opbrengsten

In de loop van de eeuwen verbeterden de cultuurmethoden. Tot voor kort werd in Zuid-Limburg nog de ‘braobender` ploeg gebruikt, een product van dorpssmid en dorpstimmerman.
Tot rond de jaren twintig hebben zich hier de primitieve ‘tuun’-hagen kunnen handhaven: zelf gemaakte afscheidingen van materiaal dat ter plaatse te vinden was.

Eeuwenoude met de hand gekapte kalkstenen veedrinkbakken zijn ook nu nog in gebruik